Persbericht voorgenomen overdracht

- PERSBERICHT -

Scholen OPOS kiezen voor overdracht naar OPRON, Ultiem en VCOG

De 6 openbare basisscholen die vallen onder Stichting OPOS in Slochteren kiezen voor een overgang naar een ander bestuur. De scholen in Harkstede (Driespan), Kolham (De Oetkomst) en Slochteren (Fusieschool) kiezen voor een overgang naar Stichting Ultiem in Hoogezand. De scholen in Schildwolde (De Meent) en Siddeburen (De Springplank) kiezen voor Scholengroep OPRON in Veendam. Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad, Groningen, kiest voor een overgang naar VCOG. De overdracht van de scholen kent geen negatieve gevolgen voor scholen, leerlingen en personeel en zal per 1 januari 2020 plaatsvinden.

Te klein

OPOS acht zichzelf te klein en te kwetsbaar om als zelfstandige stichting voort te kunnen bestaan en heeft in maart de intentie uitgesproken om alle OPOS-scholen per eerst mogelijke datum over te dragen aan andere besturen. Op dat moment kwam een einde aan een langslepende bestuurs- en vertrouwenscrisis binnen de Stichting.

Vrije keuze

De scholen op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen kregen de vrije keuze tussen Ultiem en OPRON. De scholen hebben op basis van alle beschikbare informatie zelf bepaald bij welk bestuur zij zich het beste thuis voelen. Samenwerkingsschool Meeroevers kreeg de vrije keus voor een bestuur in de stad Groningen, waarbij de keuze op VCOG is gevallen. Meeroevers zal van kleur verschieten van openbaar naar algemeen bijzonder. Dit sluit aan bij het samenwerkings-concept en karakter van de school.

Onderzoek

Het proces van overdracht van individuele scholen valt binnen de wet- en regelgeving van fusie. Er is een zogenaamd Fusie Effect Onderzoek uitgevoerd door een extern adviesbureau. Dit onderzoek heeft de gevolgen van een overdracht per 1 januari 2020 in beeld gebracht voor leerlingen, ouders, personeel en de overnemende organisaties. De resultaten van het onderzoek zijn per school weergegeven in een zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER). Voor de scholen zijn de effecten van overdracht neutraal positief. Neutraal, omdat er in wezen niets verandert voor de scholen, de leerlingen en de medewerkers. Positief, omdat de scholen worden overgedragen naar krachtige en stabiele partnerbesturen in het eigen voedingsgebied.

Besluitvorming

Maandag 16 september hebben de betrokken besturen ingestemd met de komst van de OPOS-scholen. De FER’s zijn vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken Raden van Toezicht en ter instemming aan de medezeggenschapsraden van de OPOS-scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van Ultiem, OPRON en VCOG. De verwachting is dat rond de herfstvakantie instemming wordt verleend, waarna de daadwerkelijke overdracht per 1 januari 2020 kan plaatsvinden.

OPOS heft zichzelf op

Als de scholen zijn overgedragen, zal OPOS zichzelf opheffen. Alle resterende middelen worden verdeeld over de overnemende besturen, naar rato van het aantal leerlingen dat mee overgaat. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Jan Paul ten Brink, interim-bestuurder, onder nummer: 06-21814388

Terug naar nieuwsoverzicht

Over

  • Auteur: Nelly Boer
  • Geschreven op: 25-09-2019 11:48